LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 18/3/2019 đến 24/3/2019)

Thứ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(18/3)

- 9h00: Lớp Tiếng Anh của GVCB

với tình nguyện viên Úc (LV 3) – PH5

TP: Nguyên

- 14h30: Lớp Tiếng Anh của GVCB

với tình nguyện viên Úc (LV 1) – PH5

TP: Huyền

 

BA

(19/3)

 

 

 

(20/3)

- 9h00: Lớp Tiếng Anh của GVCB

với tình nguyện viên Úc (LV 1) – PH5

TP: Huyền

- 14h30: Lớp Tiếng Anh của GVCB

với tình nguyện viên Úc (LV 3) – PH5

TP: Nguyên

 

NĂM

(21/3)

 

 

 

SÁU

(22/3)

 

- 14h30: Tình nguyện viên Úc làm việc với Nhóm 5 – Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ gắn với hỗ trợ và phát triển cộng đồng – VP Aus4Skills

TP: Nguyên

 

BẢY

(23/3)

 

-17h30 – 18h30: Tập huấn Phương pháp nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc – VP Hội sinh viên

TP: Nguyên, Huyền và các em sinh viên quan tâm

 

CN

(24/3)

- 8h00: Ngày hội văn hoá Việt – Lào – Sân trong Nhà A (cả ngày)

TP: Nguyên, Huyền và các em sinh viên tham gia lớp Tập huấn Phương pháp nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc