Sáng ngày 16/11/2018, Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị dân tộc học năm 2018 với chủ đề “Những vấn đề mới về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay”. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; cùng sự tham gia đông đảo của các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên… liên quan đến lĩnh vực dân tộc, đến từ một số cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương, các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học. Trung tâm Nghiên cứu văn hoá các dân tộc Tây Bắc (Trường Đại học Tây Bắc) có 02 đồng chí tham gia viết bài và dự Hội nghị.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Bùi Nhật Quang nêu rõ: Cùng với nhiều kết quả đạt được thời gian qua, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc ở nước ta còn tồn tại, nảy sinh nhiều nội dung mới cần được tiếp tục nghiên cứu, giải quyết kịp thời, hiệu quả hơn... việc nhận diện, đánh giá đúng thực trạng, bản chất, các yếu tố tác động và ảnh hưởng của những vấn đề lý luận và thực tiễn mới về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, nhằm xây dựng cơ sở khoa học góp phần đổi mới việc hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc, giải quyết tốt hơn các vấn đề dân tộc ở nước ta, đồng thời góp phần phát triển bền vững các tộc người và xây dựng cộng đồng quốc gia đa dân tộc Việt Nam trong bối cảnh mới, hội nhập quốc tế hiện nay có vai trò quan trọng và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

          Ban tổ chức Hội nghị đã chọn ra 05 bài phát biểu tham luận tiêu biểu đồng thời có 16 ý kiến thảo luận nhằm góp phần làm sâu sắc hơn những vấn đề đặt ra. Nội dung thảo luận diễn ra sôi nổi, tập trung vào nhiều vấn đề lí luận và thực tiễn mới trong vấn đề tộc người và chính sách dân tộc về tộc người ở nước ta hiện nay trong sự đối sánh với chính sách dân tộc của một số quốc gia trong khu vực.

          Từ sự thành công của Hội nghị Dân tộc học năm 2018, năm nay Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được 227 báo cáo từ đó chọn 107 bài đưa vào danh mục.

Tổng kết bế mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Minh đã khẳng định: Hội nghị năm nay đã góp phần cập nhật, đánh giá các vấn đề mới về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược, kế hoạch nghiên cứu đào tạo, tư vấn chính sách về Dân tộc học, Nhân học; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện thành công chính sách dân tộc cũng như giải quyết tốt hơn vấn đề dân tộc và tộc người ở nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ